Home Доступ до публічної інформації Наказ директора обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Про забезпечення доступу до публічної інформації в обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

Наказ обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Про забезпечення доступу до публічної інформації в обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

E-mail Print PDF

 

03.06.2011                                         м. Рівне                                          №77

 

Про забезпечення доступу до публічної
інформації в обласному центрі соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді

Керуючись  Законом України «Про доступ до публічної інформації», Указом Президента України від 05.05.2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження голови  облдержадміністрації  від  24.05.2011  № 243, з метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, що знаходиться у володінні Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Н А К А З У Ю:

1. Визначити посадових осіб, які організовуватимуть доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, та завдання посадових осіб згідно з додатком 1.

2. Затвердити:

заходи щодо забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» Рівненським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді згідно з додатком 2;

порядок складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, що додається;

форми запитів на інформацію, що додаються.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                                                                                               А. Бучак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

03.06.2011 № 77

 

ПОРЯДОК

складання, подання, опрацювання та розгляду запитів

щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні

Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі -центр).

1.2. Публічна інформація, розпорядником якої є центр - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання центром своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством.

1.3. Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до  обласного центру в усній формі, в письмовій формі, по телефону, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.

1.4. У разі подання запиту до центру інформація надається згідно з положеннями цього Порядку.

Персональна відповідальність за забезпечення належного виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» покладається на директора центру (розпорядника інформації).

1.5. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов'язково мають містити: прізвище, ім'я, по батькові (найменування - для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис  і дату за умови подання запиту в письмовій формі. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити заступник головного уповноваженого з питань забезпечення доступу  до публічної інформації обласного центру, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

1.6. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пункті 1.5 цього Порядку, відповідно до пункту 4 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в задоволенні запиту, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним Законом термін.

1.7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у заступника головного уповноваженого  з питань забезпечення доступу до публічної інформації центру (далі - заступник головного уповноваженого) - начальника відділу організаційно-правової та кадрової роботи, та на офіційному веб-сайті центру.

1.8. Головним уповноваженим з питань забезпечення доступу до публічної інформації центру (далі - головний уповноважений) за запитами, адресованими директору, центру в цілому без зазначення конкретного адресата, є заступник директора центру.

1.9. Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.

1.10. У разі, якщо звернення громадянина серед інших перелічених питань містить питання, яке має ознаки запиту щодо надання публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», таке питання розглядається разом з іншими питаннями звернення у порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

2. Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації

2.1. Запити щодо надання публічної інформації приймаються центром у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер - з 09.00 до 18.00, у п'ятницю - з 09.00 до 16.45). Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто в приміщенні, в якому знаходиться центр, не приймаються протягом обідньої перерви (з 13.00 до 13.45 год.).

2.2. Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, отримані за допомогою електронної пошти, по телефону та факсом, подані в усній формі, які адресовані керівництву центру або центру в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, реєструються відповідальною особою, визначеною додатком 1 до цього наказу, та невідкладно розглядаються головним уповноваженим.

2.3. Запити на отримання публічної інформації, подані в усній формі та за телефоном (який оприлюднюється в центрі у встановленому порядку), які адресовані керівництву центру або центру в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, оформляються відповідальною особою, визначеною  додатком 1 до цього наказу, за формою запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пункті 1.5 цього Порядку, дати та часу прийняття запиту.

2.4. При зверненні із запитом на отримання публічної інформації за телефоном до працівників, запитувача переадресовують за телефоном відповідальної особи, визначеної додатком 1 до цього наказу.

2.5. Запити на отримання інформації, які надійшли засобами факсимільного зв'язку, оформлюються і реєструються як запити, що надійшли поштою.

3. Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання публічної інформації

3.1. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пункті 1.5 цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам пункту 1.5 цього Порядку не є підставою для відмови у  реєстрації такого запиту.

3.2. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до центру фактичного дня надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження  до центру наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

3.3. Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву центру або центру в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, здійснюються  в окремій підсистемі «Запити публічної інформації». На кожний окремий запит оформлюється відповідна реєстраційна картка в електронній системі, в якій, крім даних, зазначених у пункті 1.5 цього Порядку, обов'язково фіксується час реєстрації.

3.4. При реєстрації в електронній системі документообігу запити щодо надання публічної інформації  класифікуються за:

3.4.1 статусом запитувача (фізична або юридична особа): громадська організація, засоби масової інформації, підприємство тощо;

3.4.2 територією знаходження запитувача: райони області, міста обласного значення, інші області тощо;

3.4.3 тематикою запиту;

3.4.4 способом надсилання запиту: письмово, електронною поштою, у телефонному режимі, факсом, подано особисто.

3.5. На прохання запитувача, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації в приміщенні центру,  відповідальна особа, визначена додатком 1 до цього розпорядження, проставляє реєстраційний номер на другому примірнику запиту, який запитувач залишає собі, або на ксерокопії.

3.6. Реєстраційні картки, запити на паперових носіях та відповіді, які надано запитувачу, формуються у справи та зберігаються в архіві обласного центру.

4. Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації

4.1. Первинний розгляд запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву центру або центру  в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, внесення пропозицій для вчинення  резолюцій із дорученнями на підготовку проекту відповіді запитувачу здійснює головний уповноважений з питань забезпечення доступу до публічної інформації та передає директору.

4.2. Після розгляду запити з відповідною резолюцією відповідальною особою, визначеною додатком 1 до цього наказу, передаються працівникам, які згідно з резолюціями мають підготувати проект відповіді запитувачу. Термінові запити з терміном розгляду 48 годин передаються на розгляд негайно після накладення резолюції.

4.3.  Працівники розглядають запит та готують проект відповіді за підписом директора.

4.4. Проекти відповідей подаються на підпис у двох примірниках. До проекту відповіді у разі необхідності додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).

4.5. Термін підготовки відповіді зазначається в реєстраційній картці, але не може перевищувати чотирьох робочих днів з дня реєстрації.

4.6. У разі, якщо запит стосується сфери повноважень декількох працівників, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є працівник, зазначений першим у резолюції (на нього покладається узагальнення інформації).

4.7. Проект відповіді запитувачу, завізований начальником відділу, який готував проект (у разі коли інформацію готували працівники декількох відділів, проект відповіді візують всі начальники відділів), а також головним уповноваженим, подається на підпис директору.

4.8. При наданні відповіді на запит електронною поштою, лист після його підписання та копії відповідних документів, що додаються до нього, скануються і надсилаються запитувачу відділом організаційно-правової та кадрової роботи.

4.9. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду такого запиту може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів за погодженням із головним уповноваженим.

4.10. У разі продовження терміну розгляду запиту відповідний працівник, на розгляді якого знаходиться запит, не пізніше терміну, зазначеного у реєстраційній картці відповідного запиту як термін виконання запиту, готує проект листа на адресу запитувача про подовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин подовження та у відповідності із пунктом 4.8 цього Порядку.

4.11. Начальники відділів несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному відділі, а також за зміст підготовлених працівниками проектів відповідей.

4.12. Після підписання у директора та реєстрації відповідальною особою, визначеною додатком 1 до цього наказу, відповідь на запит із додатками передається відділу організаційно-правової та кадрової роботи для невідкладного надсилання запитувачу.

5. Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів щодо надання публічної інформації

5.1. Заступник головного уповноваженого здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки проектів відповідей працівниками.

5.2. Відповідальними за дотримання термінів розгляду запитів та підготовки відповідей є відділи, а також посадові особи, на яких покладено контроль за виконанням, особи, визначені в резолюції директора, та безпосередні виконавці.

5.3. У разі порушення працівником термінів підготовки проекту відповіді запитувачу головний уповноважений протягом одного робочого дня інформує про цей факт директора для вжиття відповідних заходів.

Заступник директора                                                                              Т.Кудріна
Last Updated on Thursday, 16 January 2020 15:50  

Головне меню

Банер