Home Доступ до публічної інформації Публічна інформація

Інформація про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

E-mail Print PDF

УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови обласної державної адміністрації

 

від 30 вересня 2015  року                                                                    № 566

Про Положення про Рівненський

обласний центр соціальних служб

для сім'ї, дітей та молоді

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 573 «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 року № 495:

1.Затвердити Положення про Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 24 жовтня 2013 року №553 «Про Положення про Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді».

В.о. голови адміністрації                                                                 Ю.Приварський

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Рівненський обласний цент соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(нова редакція)
м. Рівне 2015

 

1. Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центр) - спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Рівненською обласною державною адміністрацією, належить до сфери її управління і підпорядковується обласній державній адміністрації, заступнику голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Мережа центрів складається з обласного та районних, міських центрів.

Положення про центр, гранична чисельність працівників затверджуються Рівненською обласною державною адміністрацією,  фонд оплати праці, штатний розпис центру - головним розпорядником коштів.

2. Діяльність центру спрямовується департаментом соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім'ї, дітей та молоді, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями голови Рівненскої обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Основними принципами діяльності центру є:

законність;

соціальна справедливість;

доступність та відкритість;

конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

додержання і захист прав людини;

адресність та індивідуальний підхід;

добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

5.Основними завданнями обласного центру є:

забезпечення участі центру, районних, міських центрів (далі - місцеві центри) у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

здійснення організаційно-правового, методичного та інформаційного забезпечення діяльності місцевих центрів, центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (далі - заклади соціального обслуговування);

організація та проведення семінарів та тренінгів;

забезпечення впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на:

раннє виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

формування відповідального батьківства;

запобігання випадкам відібрання дитини у батьків;

створення умов для повернення дитини з інтернатного закладу на виховання батькам;

здійснення моніторингу за дотриманням державних стандартів соціальних послуг під час проведення місцевими центрами соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

6. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

поширює інформацію про надання соціальних послуг та категорії осіб, які можуть їх отримати, та забезпечує такою інформацією місцеві центри, заклади соціального обслуговування;

бере участь у визначенні потреб населення адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах; проводить аналіз потреб області в закладах соціального обслуговування та готує пропозиції щодо розвитку їх мережі;

узагальнює статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно обліку наданих місцевими центрами та закладами соціального обслуговування соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді;

подає Рівненській обласній державній адміністрації, Мінсоцполітики статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали щодо проведеної соціальної роботи;

здійснює підготовку кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, за результатами якої готує рекомендацію службі у справах дітей, у тому числі психологічної мотивації та готовності щодо можливості взяти дитину;

проводить навчання для прийомних батьків, батьків-вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу, підтримки сприятливого психологічного стану батьків; проводить семінари та тренінги для працівників місцевих центрів, закладів соціального обслуговування та фахівців, залучених до соціальної роботи;

вивчає, узагальнює та сприяє впровадженню прогресивних форм і методів соціальної роботи; розробляє пропозиції та готує методичні рекомендації щодо вдосконалення технологій, форм і методів соціальної роботи, в тому числі щодо здійснення соціального супроводу сімей та профілактики сімейного неблагополуччя;

співпрацює з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об'єднаннями.

7. Центр має право:

вносити Мінсоцполітики, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

8. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку головою Рівненської обласної державної адміністрації за погодженням з Мінсоцполітики.

9. Директор центру:

здійснює загальне керівництво діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

складає в установленому порядку штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів, що затверджуються Мінсоцполітики;

затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові інструкції його працівників;

видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

представляє центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру;

утворює в центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників центру;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників центру.

10. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у обласному бюджеті за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків, та інших джерел, не заборонених законодавством.
Центр надає послуги на безоплатній основі.

11. Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність центру затверджуються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

12. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в головному управлінні Державної казначейської служби України в Рівненській області,  гербову печатку та бланк із своїм найменуванням.

13.Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

Керівник апарату

облдержадміністрації                                                                      О.Корнійчук

Last Updated on Tuesday, 03 November 2015 19:18  

Головне меню

Банер