Home Доступ до публічної інформації Публічна інформація

Інформація про основні функції відділів обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

E-mail Print PDF

Положення про відділ методичного забезпечення соціальної роботи

1. Загальні засади

1.1. Відділ методичного забезпечення соціальної роботи (далі - Відділ) є структурним підрозділом Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Центр), створюється і ліквідовується наказом директора Центру.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", „Про охорону дитинства", „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", „Про звернення громадян", постановою Кабінету Міністрів України  від 27.08.2004 № 1126 „Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю", Положенням про Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

1.3. Діяльність Відділу здійснюється на підставі плану роботи Центру, затвердженого директором, та наказів.

2. Основні завдання

2.1.Визначення пріоритетних напрямків проведення соціальної роботи відповідно до потреб регіону.

2.2. Забезпечення участі районних, міських, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю.

2.3. Координація і контроль за діяльністю центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю; сприяння розвитку їх спеціалізованих формувань.

2.4. Моніторинг впровадження соціальних стандартів здійснення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю.

2.5. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, закладів соціального спрямування, надання їм методичної допомоги.

2.6. Організаційно-методичне керівництво діяльністю Рівненського центру соціально-психологічної допомоги.

2.7.  Проведення тренінгів і семінарів для працівників районних, міських, селищних та сільських центрів, закладів та спеціалістів і волонтерів, що залучаються до такої роботи.

2.8. Проведення аналізу та оцінки потреб сімей, дітей та молоді у соціальних послугах та планування їх надання.

3. Функції

3.1. Здійснення контролю та координація діяльності центрів та їх спеціалізованих формувань щодо виконання загальнодержавних та інших соціальних програм, відповідальності за стан їх реалізації у межах своїх повноважень.

3.2. Підготовка пропозицій щодо формування регіональної політики, розробки регіональних цільових програм та вдосконалення  законодавства у сфері здійснення соціальної роботи з різними категоріями дітей, молоді та сімей.

3.3. Розробка регіональних програм та заходів, положень та інструкцій, спрямованих на поліпшення здійснення соціальної роботи з різними категоріями дітей, молоді та сімей.

3.4. Організація виконання нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу, здійснення контролю за їх реалізацією в межах і порядку, встановлених законодавством.

3.5. Контроль за впровадженням соціальних стандартів здійснення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, надання пропозицій щодо їх коригування.

3.6. Проведення самостійно чи разом з іншими структурами та установами експертизи регіональних соціальних програм.

3.7. Апробація нових соціальних технологій, форм і методів соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю.

3.8. Розробка пропозицій щодо удосконалення державної статистичної та відомчої звітності щодо обліку соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

3.9. Аналіз банків даних клієнтів центрів, мережі спеціалізованих формувань, іншої інформації відповідно до своєї компетенції.

3.10. Проведення тренінгів та семінарів для працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, навчання потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів.

3.11. Організація регіональних соціологічних досліджень з проблем сім'ї, дітей та молоді.

3.12. Організація підготовки матеріалів до науково-методичних посібників, збірників, методичних рекомендацій до видання  та забезпечення вироблення та розповсюдження соціальної реклами, організація виставкової діяльності.

3.13. Співпраця з науковими установами та навчальними закладами в регіоні з метою науково-методичного супроводу здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

3.14.Організація соціальної роботи із сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах; дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; випускниками інтернатних закладів; особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітьми та особами з особливими потребами.

3.15. Організація соціально-профілактичної роботи серед споживачів  наркотиків та вживачів психоактивних речовин.

3.16. Організація роботи з попередження негативних явищ серед населення, профілактика ВІЛ/СНІДу, формування здорового способу життя.

3.17. Координація роботи з неповнолітніми та молоддю, які перебувають у місцях позбавлення волі чи повернулися з них.

3.18. Координація роботи щодо попередження насилля в сім'ї та жорстокого поводження з дітьми.

3.19. Пропаганда діяльності центрів у засобах масової інформації.

4. Права відділу

4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань, що належить до його компетенції, від державних органів, підприємств, установ і організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

4.2. Порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю

 

5. Начальник відділу

5.1. Здійснює керівництво  діяльністю відділу та планує його роботу, розподіляє обов'язки між працівниками; методичне керівництво  і загальний контроль за додержанням міськими та районними, сільськими, селищними  центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань планування, обліку і звітності в системі центрів області.

5.2. Контролює стан  трудової та виконавської дисципліни, забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

5.3. У разі відсутності начальника відділу його обов'язки виконує головний спеціаліст відповідно до функціональних обов'язків.

 

 

6. Взаємодія відділу

6.1. Відділ взаємодіє з іншими відділами Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами.

 

Положення

про відділ організаційно-правової роботи

1. Загальні засади

1.1 Відділ організаційно-правової роботи (далі - Відділ) є структурним підрозділом Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Центр), створюється і ліквідовується наказом директора Центру.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про державну службу», «Про відпустки», «Про боротьбу з корупцією», «Про звернення громадян», постановою Кабінету Міністрів України  від 27.08.2004 року № 1126 «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями дітьми та молоддю», Положенням про Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

1.3. Діяльність Відділу здійснюється на підставі плану роботи Центру, затвердженого директором, та наказів.

2. Основні завдання

2.1. Координація і контроль за формуванням мережі, діяльністю  районних, міських, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, їх спеціалізованих формувань, Рівненського центру соціально-психологічної допомоги.

2.2.Організація та здійснення аналітичної роботи.

2.3. Інформаційне забезпечення діяльності обласного, міських, районних, сільських  та селищних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

2.4. Забезпечення реалізації державної політики, дотримання вимог чинного законодавства з питань кадрової роботи та державної служби в обласному, районних та міських центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

2.5. Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

2.6. Ведення локальної системи « Картка»,  ЄДКС « Кадри».

2.7. Ведення програмно-інформаційного комплексу «Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді».

 

3. Функції

3.1. Підготовка пропозицій та розробка нормативно-правових документів про діяльність обласного, міських, районних центрів  соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

3.2. Організація планування діяльності Центру.

3.3. Організація діловодства Центру і навчання працівників.

3.4.    Проведення інформаційно-консультаційної роботи з питань діючого законодавства.

3.5. Організація обліку і зберігання законодавчих та інших нормативних актів в Центрі.

3.6. Надання практичної та організаційно-методичної допомоги центрам з питань  правового забезпечення,  розробка пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні їх діяльності.

3.7. Забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в обласному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, аналіз і узагальнення практики роботи з кадрами, внесення керівництву Центру  пропозицій щодо її вдосконалення.

3.8. Здійснення контролю за дотриманням законодавства з питань кадрової роботи та державної служби в обласному, районних та міських центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

3.9. Організація та розгляд звернень громадян, пропозицій, заяв та скарг.

3.10. Ведення  встановленої звітно-облікової документації,  підготовка аналітично-інформаційної, відомчої, державної статистичної звітності з кадрових питань, аналіз якісного складу працівників обласного, районних та міських  центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

3.11. Проведення роботи з кадровим резервом обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, здійснення організаційно-методичного керівництва з питань формування кадрового резерву і контроль за виконанням особистих річних  планів роботи працівників Центру,  аналіз  та узагальнення  практики  формування  списку осіб до кадрового  резерву  для державної служби обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,  внесення керівництву Центру пропозицій щодо її вдосконалення.

3.12. Прийняття від кандидатів  на посади державних службовців  відповідних документів та подання їх на розгляд конкурсної комісії, здійснення заходів щодо організації конкурсного відбору на заміщення вакантних посад Центру.

3.13. Розгляд та внесення керівництву Центру пропозицій щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, підготовка необхідних  документів  для  організації  стажування,  здійснення   контролю  за  його проведенням.

3.14. Підготовка документів про погодження, призначення на посаду, звільнення з посад працівників обласного, директорів районних та міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

3.15. Підготовка документів про призначення на посаду, звільнення з посад  директора та заступника директора обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, директорів закладів соціального спрямування  для погодження з Держсоцслужбою та Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту.

3.16. Оформлення документів про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, внесення про це записів до трудових книжок.

3.17. Обчислення стажу роботи та державної служби, здійснення контролю  за встановленням надбавок за вислугу років та надання відпусток відповідної тривалості, складання графіків щорічних відпусток працівників Центру.

3.18. Розгляд матеріалів і підготовка документів для заохочення та нагородження працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ведення відповідного обліку.

3.19. Своєчасна підготовка документів щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій працівникам Центру.

3.20. Оформлення і видання службових посвідчень та довідок з місця роботи працівникам Центру, оформлення листків тимчасової непрацездатності.

3.21.  Підготовка документів для відрядження працівників Центру.

3.22. Здійснення організаційного забезпечення роботи атестаційної комісії Центру, щорічного оцінювання та контроль за їх проведенням.

3.23. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, навчання працівників Центру.

3.24. Підготовка проектів наказів.

 

4. Права відділу

4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань, що належить до його компетенції, від державних органів, підприємств, установ і організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

4.2. Порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю.

 

5. Начальник відділу

5.1. Здійснює керівництво  діяльністю відділу та планує його роботу, розподіляє обов'язки між працівниками; методичне керівництво  і загальний контроль за додержанням міськими та районними, сільськими, селищними  центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань планування, обліку і звітності в системі центрів області.

5.2. Контролює стан  трудової та виконавської дисципліни, забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

5.3. У разі відсутності начальника відділу його обов'язки виконує головний спеціаліст відповідно до функціональних обов'язків.

 

 

6. Взаємодія відділу

6.1. Відділ взаємодіє з іншими відділами Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами.

Положення

про відділ фінансово-господарського забезпечення

 

1. Загальні засади

1.1 Відділ фінансово-господарського забезпечення (далі - Відділ) є структурним підрозділом Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Центр), створюється і ліквідовується наказом директора Центру.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про державну службу», «Про відпустки», «Про боротьбу з корупцією», «Про звернення громадян», постановою  Кабінету Міністрів України  від 27.08.2004 року № 1126 «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями дітьми та молоддю», постановами та наказами Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України, фондів, Положенням про Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

1.3. Діяльність Відділу здійснюється на підставі плану роботи Центру, затвердженого директором, та наказів.

 

2. Основні завдання

2.1. Планування доходів і витрат на утримання центру, забезпечення соціальних програм і заходів.

2.2. Здійснення поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, додержанням фінансової дисципліни в обласному, районних, міських центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді регіону.

2.3. Організація фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності центру.

3. Функції відділу

3.1 .Розробка і підготовка розрахунків при формуванні проектів бюджету на наступний рік.

3.2. Розрахунки та фінансове обґрунтування при складанні кошторисів витрат на утримання центру, проведення соціальних заходів і програм. Здійснення фінансових розрахунків до штатного розпису у відповідності з затвердженою структурою центру, схемами окладів та діючими нормативами.

3.3. Підготовка аналітичних довідок про фінансово-економічну діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

3.4. Підготовка нормативних документів і обґрунтувань з питання фінансового забезпечення центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

3.5. Зведення, обробка та аналіз фінансових звітів районних, міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо використання ними коштів, що виділяються з місцевих бюджетів.

3.6. Надання практичної і методичної допомоги районним, міським центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань планування і використання коштів, фінансування заходів, бухгалтерського обліку, звітності та контролю.

3.7. Ведення бухгалтерського обліку в центрі.

3.8. Участь в організації підвищення кваліфікації  головних спеціалістів, головних бухгалтерів районних, міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді шляхом проведення семінарів-практикумів.

3.9. Забезпечення збереження бухгалтерських документів, оформлення та передача їх у встановленому порядку до архіву.

 

4. Права відділу

4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань, що належить до його компетенції, від державних органів, підприємств, установ і організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

4.2. Порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань бухгалтерського обліку, фінансової звітності, соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю.

 

5. Начальник відділу

5.1. Здійснює керівництво  діяльністю відділу та планує його роботу, розподіляє обов'язки між працівниками; загальний контроль за додержанням міськими та районними центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді фінансової дисципліни з питань планування, обліку і звітності.

5.2. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни, забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань бухгалтерського обліку, фінансової звітності.

5.3. У разі відсутності начальника відділу його обов'язки виконує головний спеціаліст відповідно до функціональних обов'язків.

 

 

6. Взаємодія відділу

6.1. Відділ взаємодіє з іншими відділами Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами.

Last Updated on Friday, 17 January 2020 11:50  

Головне меню

Банер