Home Доступ до публічної інформації Публічна інформація

Правила внутрішнього розпорядку обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

E-mail Print PDF

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

І. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України), інших нормативно - правових актів.

1.2. Правила визначають внутрішній трудовий розпорядок працівників обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, режим їх роботи, засади регулювання трудових відносин, умови заохочення працівників за сумлінну працю, відповідальність за порушення трудової дисципліни та запроваджуються з метою вдосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності та якості роботи працівників.

1.3. Правила є обов'язковими для всіх працівників.

II. Порядок прийняття і звільнення працівників

2.1.  Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу в  Рівненському обласному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центр).

2.2.  Право прийняття  працівників на роботу має директор центру відповідно до положення про центр.

2.3. При прийнятті на роботу громадяни подають такі документи: паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

трудову книжку, оформлену в установленому порядку;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

заповнену особову картку працівника за формою №П-2, затверджену наказом Держкомстату та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 року №495/656;

фотокартку розміром 4х6 см;

документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання тощо;

військовий квиток (для військовозобов'язаних);

документи про пільги;

довідку з попереднього місця роботи про використання відпусток (для осіб, які приймаються на роботу в порядку переведення);

інші документи, передбачені чинним законодавством України.

При    укладанні    трудового    договору забороняється вимагати від осіб, які приймаються на роботу, відомості про їх партійну, національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством України.

2.4 При укладанні трудового договору може бути обумовлене випробування з метою перевірки професійного рівня і ділових якостей, відповідності працівника роботі, що йому доручається виконувати. Строк випробування при призначенні на посаду, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців.

Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування. Трудовий договір з ним може бути припинений лише на загальних підставах.

2.5. Заміщення посад працівників центру здійснюється відповідно до вимог наказу Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2015 року № 526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 травня 2015 року за № 597/27042.

2.6. Прийняття на роботу оформляється наказом директора центру і оголошується працівнику під розпис.

2.7. При прийнятті  на роботу працівник повинен бути ознайомлений:

з правилами внутрішнього трудового розпорядку;

колективним договором;

посадовою інструкцією;

умовами оплати праці;

інструкцією з охорони праці та протипожежної безпеки.

2.8. На всіх працівників, які пропрацювали в центрі  більше ніж п'ять днів, ведуться трудові книжки в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників,  затвердженою наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінсоцзахисту України від 29.07.93  № 58 (у редакції наказу Мінпраці і Мін'юсту України від 08.06.01 № 259/34/5).

2.9. Відповідальність за своєчасне і правильне заповнення трудових книжок, їх облік, збереження і видачу наказом директора центру покладено  на начальника відділу організаційно-правової роботи.

2.10.  Припинення трудового договору може мати місце тільки з підстав, передбачених законодавством.

2.11. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації центру допускається у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.12. Звільнення працівників центру у випадку його ліквідації, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

2.13.  Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши про це письмовою заявою за два тижні.

2.14. Після закінчення вказаних термінів попередження працівник має право припинити роботу, а адміністрація центру зобов'язана видати працівнику трудову книжку і провести з ним розрахунок.

2.15. За наявності у працівника поважних причин, передбачених чинним законодавством, трудовий договір повинен бути розірваний у термін, про який просить працівник.

2.16. Припинення трудового договору оформляється наказом.

Днем звільнення вважається останній день роботи.

III. Основні обов'язки та права працівників центру

3.1.  Працівники центру зобов'язані:

працювати сумлінно, виконувати нормативні акти України, правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці, своєчасно виконувати розпорядження адміністрації центру та свого безпосереднього начальника;

дотримуватись вимог нормативних актів про охорону праці, техніку безпеки і протипожежну охорону;

дбайливо ставитися до майна центру.

3.2. Працівники мають право:

користуватись правами та свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівництва центру та інших осіб;

брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (у межах своїх повноважень);

на оплату праці залежно від посади, яку він займає, якості виконання своїх обов'язків, досвіду та стажу роботи;

на здорові, безпечні та належні для високоефективної роботи умови праці;

на соціальний та правовий захист відповідно до їх статусу;

захищати свої законні права та інтереси, при потребі в судовому порядку.

Конкретні обов'язки та права працівників визначаються у посадових інструкціях.

IV. Основні обов'язки та права директора центру

4.1. Директор центру зобов'язаний:

забезпечити необхідні організаційні умови для ефективної роботи працівників відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

визначити працівникам робочі місця, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

видавати заробітну плату працівникам у встановлені колективним договором строки;

надавати відпустки всім працівникам центру відповідно до графіка відпусток;

забезпечити умови техніки безпеки, належне технічне обладнання робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків;

дотримуватись  чинного   законодавства,   активно   використовувати  заходи  щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

додержуватись умов колективного договору, чуйно  ставитись до повсякденних потреб працівників;

забезпечувати належне утримання приміщення, ліфта, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників;

створити умови для навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах (на факультетах) та шляхом самоосвіти.

 

4.2. Директор центру має право:

вимагати від працівника належного виконання обов'язків відповідно до умов трудового договору,  дотримання цих Правил, нормативних актів, правил охорони праці та пожежної безпеки, дбайливого ставлення до ввіреного йому майна;

притягати порушників трудової дисципліни до відповідальності;

вживати заходів для морального та матеріального заохочення за сумлінне дотримання вимог цих Правил;

контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни.

V. Робочий час та час відпочинку

Робочий час - це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до Правил, графіка роботи або умов трудового договору повинен виконувати свої службові обов'язки.

5.1.  Робочий  час триває   з  9 год. 00 хв. до 18 год. 00  хв., в п'ятницю - з 9 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв. Перерва на обід - з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.

5.2.   Відповідно до ст. 52 КЗпП в центрі для всіх працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями: суботою і неділею.

5.3. Відповідно до ст. 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП) тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

5.4. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень (ст. 50 КЗпП).

5. 5. Працівники можуть залучатися до понаднормової роботи тільки у виняткових випадках, перелічених у ст. 62 КЗпП.

5.6.  Перед початком роботи кожний працівник зобов'язаний відмітити свій прихід на роботу, а після закінчення робочого дня - залишення роботи в порядку, установленому в центрі.

5.7.  Облік явки на роботу і залишення роботи ведеться в табелі обліку використання робочого часу.

5.8. Черговість надання відпусток визначається графіком, затвердженим директором за погодженням з представником трудового колективу.

5.9. При складанні графіка враховуються інтереси центру, особисті інтереси працівників і можливість їх відпочинку (ст. 79 КЗпП).

5.10. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року.

5.11. Щорічна основна відпустка становить 24 календарних дні, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки.

5.12.  За особливий характер роботи працівникам з ненормованим робочим днем установлюється щорічна додаткова відпустка тривалістю 7 календарних днів згідно з умовами колективного договору.

5.14. Інші види відпусток надаються працівникам згідно з згідно із ст. 25, 26 Закону України «Про відпустки».

VI. Заохочення за успіхи в роботі

6.1.  За зразкове виконання трудових обов'язків, тривалу і бездоганну роботу та інші досягнення в роботі до працівників центру застосовуються такі заохочення:

оголошення подяки;

нагородження почесною грамотою;

нагородження цінним подарунком;

видача премії.

6.2. Заохочення оголошуються наказом, доводяться до відома всього колективу та заносяться до трудової книжки працівника.

 

VII. Відповідальність працівників за порушення трудової дисципліни

7.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків спричиняє застосування таких дисциплінарних стягнень:

догана;звільнення.

7.2. Догана, як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване за невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.3. Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване:

за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського впливу (п. З ст. 40 КЗпП);

за прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП);

за появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП).

7.4. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором центру.

7.5. До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни слід зажадати пояснення в письмовій формі. Відмова працівника дати пояснення не може служити перешкодою для застосування стягнення. Про відмову від надання письмового пояснення складається акт за підписом кількох осіб.

7.6. Дисциплінарні стягнення застосовуються до порушника дисципліни безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби або перебування працівника у відпустці.

7.7. Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше шести місяців із дня здійснення проступку.

7.8. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення.

7.9. Наказ про застосування дисциплінарного стягнення оголошується працівнику під розписку у триденний термін.

7.10. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він уважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

7.11. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і при тому проявив себе як добросовісний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення року.

7.12. Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення міри заохочення до працівника не застосовуються.

 

 

 


Last Updated on Monday, 20 January 2020 10:25  

Головне меню

Банер